Privaatsuspoliitika

Kehtib alates: 23.09.2019

Palvor OY, Soome registrikood 2692124-6, aadress Tietotaajamankehä 16, 04300 Tuusula, Soome (edaspidi Hours) omab ja haldab tööaja arvestuse tarkvara (edaspidi Tarkvara), mida on võimalik kasutada veebilehekülgede www.hours.ee ja www.hours.fi või nutiseadmesse digitaalse rakenduse
(Hours – Time tracking) kaudu.

Käesolev Hours Privaatsuspoliitika kuulub Hours Kasutustingimuste juurde koos Hours Küpsiste kasutamise tingimuste ning Hours kodulehekülgedel avaldatud info ja juhistega (edaspidi ühiselt nimetatud Tingimused). Hours tarkvara kasutamist ei ole võimalik registreerida ilma Tingimustega
nõustumiseta.

Kogutav informatsioon

1. Hours kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

 • elektroonilised identifitseerimisandmed (IP-aadressid, küpsised);
 • identifitseerimisandmed (nimi);
 • Kasutaja ja Hours-i vaheline kirjavahetus;
 • kontaktandmed (telefon, e-post);

2. Hours ei kogu andmeid Kasutaja poolt sisestatud Töötajate, töötatud tundide või töölepingute sisu kohta.

3. Hours hoiab Tarkvara kaudu sisestatud Töötajate andmed konfidentsiaalsed. Hours näeb ning kogub ainult Kasutajate registreerimisandmeid (ettevõtte nimi, e-mail). Hours ei oma ligipääsu
Töötajate andmetele (isikuandmed, töölepingute sisu, töötatud aeg, palk jne), seega ei kogu, talleta ega töötle ühtegi Töötaja suhtes Kasutaja poolt sisestatud infot. Töötajate andmed salvestuvad Zone serverisse, mille privaatsussätted on järgmised: https://www.zone.ee/et/lepingud/privaatsusteade/ .

Hours tarkvarasse isikuandmete sisestamine

4. Isikuandmete avaldamine Hours-le on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Tarkvara kasutamiseks. Seega kui Kasutaja otsustab Hours-le Isikuandmeid mitte avaldada, siis ei saa Hours Kasutajale teenust osutada.

5. Hours ei ole teadlik, milliseid Isikuandmeid Kasutaja Tarkvara kaudu talletab, kogub ja töötleb, Hours-il ei ole otsest juurdepääsu nendele Isikuandmetele, välja arvatud kui Kasutaja on andnud selleks Hoursile loa või see on vältimatult vajalik eelkõige Kasutajale seoses Tarkvara kasutamisega.

6. Kasutajal on õigus muuta, täiendada, parandada ja kustutada enda sisestatud andmeid ja
Isikuandmeid iseseisvalt igal ajal, muudatustest ei pea Hours-t teavitama.

Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

7. Tarkvara Kasutaja on Isikuandmete vastutav töötleja, Hours volitatud töötleja.

8. Hours ei oma, kontrolli ega juhi Isikuandmete kasutamist, mida Kasutaja Tarkvara kasutamisel talletab või töötleb. Ainult Kasutajal on juurdepääs enda salvestatud Isikuandmetele Töötajate kohta.

9. Kuna Hours ei kogu Kasutajate Isikuandmeid ega määra nende kasutamist, samuti ei määra Hours nende Isikuandmete kogumise eesmärke, viise või kasutamist, siis ei tegutse Hours vastutava töötlejana Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses (EL 2016/679, edaspidi GDPR) ning tal puuduvad GDPR-st tulenevad vastutava töötleja kohustused.

10. Hours kvalifitseerub Isikuandmeid sisaldavate Kasutajaandmete osas ainult volitatud töötlejaks, kellele kohalduvad GDPR-s väljendatud vastavad nõuded volitatud töötlejale. Hours ei lase iseseisvalt edastada või muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha Isikuandmeid sisaldavaid Kasutajaandmeid, välja arvatud, kui selleks annab selge loa Kasutaja ise.

11. Hours töötleb Tarkvara Kasutajate punktis 1 nimetatud Isikuandmeid Kasutajale teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks ja/või vastavalt Kasutaja poolt antud nõusolekule. Kasutajal on õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

12. Kasutaja on GDPR kohaselt Isikuandmete vastutav töötleja mis tahes Isikuandmeid sisaldavate Kliendiandmete osas, mis tähendab, et Kasutaja kontrollib Isikuandmete kogumise ja kasutamise viisi, töötlemise eesmärke ja viiside määramist.

13. Hours ei vastuta Kasutajaandmetes või Kasutaja poolt Tarkvarassee üles laetud materjalide sisu ega muu informatsiooni eest, mis on talletatud Zone serverites Kasutaja äranägemisel.

14. Hours ei vastuta selle eest, mil viisil Kasutaja enda ja Töötajate Isikuandmeid kogub, töötleb, avaldab või levitab.

Andmete edastamine

15. Hours ei edasta Kasutajate Isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma Kasutaja sellkohase nõudmiseta või selge nõusolekuta, süsteem salvestab Töötajate andmed automaatselt Zone serverites, Hours meeskonnal puudub ligipääs Töötajate andmete sisule.

16. Hours kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Tarkvara pakkumiseks; tasu sissenõudmiseks; kasutajatoe pakkumiseks; Tarkvara ja selles pakutavate funktsioonide täiendamiseks.

17. Hours võib Kasutaja nõusolekul edastada vaid järgmist informatsiooni Kasutajate kohta ilma Kasutaja nõusolekuta:

 • Julkiset tiedot Käyttäjästä;
 • Tiedot, joiden perusteella ei voi todeta henkilöä;
 • Lain perusteella oikeuslaitosten pyydetyt tiedot;
 • Ostajalle, oikeusseuraajalle tai luovutuksen saajalle välitettävä tieto liittymisestä tai ostamisesta omaisuuden myynnin tai muun toimen tai maksukyvyttömyyden tai konkurssin yhteydessä, kun tiedot välitetään yhdelle tai useammalle kolmannelle henkilölle omaisuuden osana vain sillä ehdolla, että tietojen vastaanottaja sitoutuu noudattamaan kyseistä Yksityisyyspolitiikkaa.

Tietojen julkistaminen

18. Hoursilla on oikeus julkistaa Henkilötietoja tai muuta tietoa, jos se on hyvän uskon periaatetta noudattaen asianmukainen tai tarpeellinen

 • Varotoimenpide vastuun poissulkemiseen;
 • Itsensä tai muiden suojaamiseen petoksilta, rikolliselta tai epälailliselta käytöltä ta toiminnalta
 • Minkä tahansa kolmansien henkilöjen vaatimusten tai väitteiden tutkimiseen ja niiltä suojautumiseen;
 • Ohjelmiston turvallisuuden näkökannasta;
 • Itsensä tai muiden omaisuuden suojaamiseen, sopimuksien täyttämiseen;
 • Muiden henkilöjen oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseen.

Tietojen säilytys

19. Hours säilyttää vain kohdassa 1 mainitut Käyttäjän tiedot asiakassuhteen päättymiseen saakka tai kunnes Käyttäjätili on aktiivinen tai määräaikaisesti seuraavalla tavalla:

 • Suljettujen tilien sisältö poistetaan 3 kuukaudessa tilin sulkemisesta;
 • Laskuja koskevat tiedot säilytetään 7 vuotta Viron kirjanpitolakia noudattaen;
 • Tietoja Käyttäjän ja Hoursin välisistä oikeustoimista säilytetään 10 vuotta Viron siviililainsäädänön mukaisia yleisiä vanhentumisaikoja noudattaen.

20. Asiakassuhteen lopettamiseksi ja kerättyjen tietojen poistamiseksi on käyttäjän esitettävä hakemus Hoursin s-postiosoitteeseen info@hours.fi.

Tietojen poistaminen Käyttäjän pyynnöstä

21. Käyttäjällä on oikeus hakea hänestä kerättyjen tietojen (kohdassa 1 mainitut henkilötiedot) poistamista Hours Ohjelmasta ja järjestelmästä.

22. Tietojen poistamista tai käytön estämistä koskeva hakemus on lähetettävä s-postiosoitteeseen info@hours.fi.

23. Käyttäjällä on oikeus hakea vain itsensä Henkilötietojen poistamista. Hours ei voi poistaa Käyttäjän tietoja kolmannen henkilön pyynnöstä ja ilman kyseisen käyttäjän hakemusta ja suostumusta.

24. Kun Hoursille herää epäily hakemuksen oikeellisuudesta tai petollisesta toiminnasta, tai hakemuksen esittäjän henkilö tai edustusoikeus kyseenalaistetaan, on Hoursilla oikeus pyytää Käyttäjältä hänen henkilön täydentävä toteamista, kuten sähköinen allekirjoittaminen hakemukseen
tai asiakirjan jäljennöksen lähettäminen Hoursille. Ulkomaalaisilta Hours saattaa pyytää hakemukseen allekirjoittamista notariaatissa ja alkuperäisen asiakirjan lähettämistä.

Yksityisyyspolitiikan päivitykset

25. Hours pyytää Käyttäjiä vierailemaan säännöllisesti Hoursin kotisivuilla ja tarkistamaan ajankohtaiset muutoksetYkistyisyyspolitiikassa, Käyttöehdosissa ja Evästeiden käytön säännöissä.

26. Hours julkistaa kaikki muutokset kotisivuilla eikä ilmoita niistä Käyttäjille erikseen.

Hoursin yhteystiedot

27. Kysymysten herätessä ota yhteys Palvoriin:

Palvor OY
Tietotaajamankehä 16, 04300 Tuusula, Soome
Puhelin: +358 401826272
S-posti: info@hours.fi